FETVALAR

SORU:

Çekirge yemek caiz midir? Bir kitapta okuduğuma göre ashab-ı kiram çekirge yerlermiş, doğru mudur?

Tarih: 24 Ağustos 2009

CEVAP:

Bütün mezhepler çekirgenin helal olduğu konusunda müttefiktir. Fakat tezkiye edilip edilmeyeceği konusunda ihtilaf etmişlerdir. Mâlikî mezhebine göre çekirgeyi tezkiye etmeden yemek caiz değildir. Bu tezkiye ise ya başını kopararak ya canlı olarak ateşte kızartarak ya da haşlayarak olur. Yani ölü olarak bulunan çekirgeyi yemek caiz değildir. ((Sahnûn, el-Müdevvene, C:II, s: 57; Haraşî, el-Haraşî alâ Muhtasari Seyyidi Halil, C:III, s: 25.))
Diğer mezheplerde böyle bir şart yoktur. ((Bkz.: Şâfiî, el-Ümm, C:II, s: 366; Kâsânî, a.g.e., C:V, s: 36; İbn Kudâme, el-Muğnî, C:XI, s: 42; Ebû Muhammed Ali b. Ahmed b. Said İbn Hazm, el-Muhallâ bi’l-Âsâr, Thk.: Abdulgaffar Süleyman el-Bundârî, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 12 c., Beyrut, 1988, C: VI, s: 120.))
Çekirgenin yenmesi ile ilgili olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle bir rivâyet nakledilmiştir: İbn Ebî Evfâ (ö. 86) şöyle demiştir:
“Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber (altı veya yedi sefer) gazveye çıkmıştık. Gazve esnasında Aleyhissalatu vesselam’la birlikte çekirge yedik.” ((Buhârî, Sayd, 13; Müslim, Sayd, 52; Ebû Dâvûd, Et’ime, 22; Tirmizî, Et’ime, 22; Nesâî, Sayd, 37.))
Başka bir hadiste çekirge hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin: “Onlar, Allah’ın en kalabalık ordularıdır. Onu ne yerim ne de haram kılarım” buyurduğu rivâyet edilmiştir. ((İbn Mâce, Sayd, 9; Ebû Dâvûd, Et’ime, 35.))
Bu hadisi rivâyet eden Ebû Davud (ö. 275), bunun mürsel (sahâbî râvîsi senetten düşmüş) bir hadis olduğunu belirtmiştir.
Çekirge hakkında varid olan bütün hadisler içinde en sahih olanı, Abdullah İbn Ebî Evfâ’dan rivâyet edilenidir. Bu yüzden çekirgenin yenilmesinin helal olduğu konusunda icmâ olduğu belirtilmektedir. ((Ahmet Naim, Kamil Miras, Tecrîd-i Sarîh Terc., C:XII, s: 18.))

Etiketler: