FETVALAR

SORU:

Kadın, kadınlara imamlık yapabilir mi? Ölçü, sınır var mı? Mekân önemli mi? Bu konuda yardımcı olur musunuz?

Tarih: 20 Ağustos 2009

CEVAP:

İmamlık, bir kişiye uyarak birlikte namaz kılmaktır. Kadınlar, namaz kılarken içlerinden birine uyarak kılabilirler. Aişe validemiz ile sahabi hanımlardan Ümmü Varaka’nın kadınlara imamlık yaptığı, sahih yollarla bize ulaşmıştır.

Kadının kadına imamlık yapıp yapamayacağı konusunda fıkıh kitaplarında ihtilaf mevcuttur. Peygamberimizin eşlerinden Hz. Aişe ile Ümmü Seleme, tabiin ulemasından Atâ, Sevrî, Evzâî ile İmam Şafii, İshâk ve Ebû Sevr gibi âlimler kadının kadına imamlık yapmasını müstehab kabul etmişlerdir.

Ahmed b. Hanbel müstehab olmadığını söylerken Hanefiler’in başını çektiği Ashâb-ı Re’y ve İmam Malik bunu mekruh kabul etmekle birlikte namazın geçerli olduğunu söylerler.

Yine tabiinden Şa’bî, Nehaî ve Katâde kadının sadece nafile namazlarda kadınlara imamlık yapabileceğini, farz namazlarda yapamayacağını kabul ederler.

Hasan-ı Basri ve Süleyman b. Yesâr ise kadının ister nafile ister farz hiçbir namazda kadınlara imamlık yapamayacağını söylemişlerdir.

Kadının kadına imamlık yapabileceğini kabul edenler Aişe validemiz ile yine sahabi hanımlardan Ümmü Varaka’nın kadınlara imamlık yapmasını bu görüşlerine delil olarak gösterirler ki bize göre de doğru olan görüş budur. Bu görüşte olanlar, imamlık yapacak olan kadının erkek imam gibi cemaatin önünde durmayacağını, safın içinde cemaatle birlikte durması gerektiğini söylemişlerdir. (İbn Kudâme, Muvaffakuddîn Ebî Muhammed Abdillâh b. Ahmed, İbn Kudâme el-Makdîsî, Şemsuddin Ebi’l-Ferec Abdirrahman b. Ebî Ömer Muhammed b. Ahmed: el-Muğnî ve’ş-Şerhu’l-Kebîr alâ Metni’l-Mukni’, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1984, c: 2, s: 36, 1145. mesele)

Hanefi mezhebi gibi kadının kadına imamlık yapmasını mekruh kabul edenler de vardır. Bunlar, kendi görüşlerini dayanak yapmış, imam olan kadının cemaatin önüne geçemeyeceğini, imamlık yapmasının bu yüzden mekruh olduğunu söylemişlerdir. Ama hem imam olan kadının hem de ona uyan kadın cemaatin namazını geçerli saymışlardır.

Konuyla ilgili detaylı bilgi için www.kurandersi.com sitemizde yer alan Mukayeseli Fıkıh Dersleri‘nin ilgili bölümünü izlemenizi tavsiye ederiz.


Etiketler: