FETVALAR

SORU:

Namazı ayakta kılamayanın sandalyeye oturup kılması doğru mudur? Bu konuda bazıları “Sandalyede namaz olur.” bazıları da “Olmaz.” diyor. Doğrusu nedir?

Tarih: 21 Ağustos 2009

CEVAP:

Namazı ayakta kılmaya güç yetiremeyenlerle ilgili olarak birkaç hadis bulunmaktadır:

İmrân b. Husayn şöyle demiştir: Bende hemoroit (basur) hastalığı vardı. Peygamber sallallâhu aleyhi ve selleme bu durumdayken nasıl namaz kılacağımı sordum. O da şöyle cevap verdi:

“Namazı ayakta kıl. Buna gücün yetmezse otu­rarak; buna da gücün yetmezse yan üstü yatarak kıl.”[1]

Bir de Taberânî ve Beyhakî’de geçen şöyle bir hadis vardır: Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem bir hastayı ziyaret etti. Onu bir yastık üzerinde namaz kılarken buldu. Yastığı kaldırıp attı. Bunun üzerine hasta, bir tahta buldu ve namazlarını bu tahta üzerinde kılmaya başladı. Hz. Peygamber onu da kaldırıp attı ve şöyle buyurdu:

‘Şayet yapabilirsen namazını yerde kıl. Bu şekilde de yapamazsan îmâ ile kıl; secdede rükû’dan biraz daha fazla eğilirsin.’[2]

Hadisten anlaşıldığına göre hasta olan kişi yastığı veya tahtayı, üzerine secde etmek için kullanıyordu. Peygamberimiz buna gerek görmediği için kaldırıp atmış ve ima ile kılmasını tavsiye etmiştir.

Namazlarını sandalyede kılanlar, yerde oturamadıkları için bunu yapmaktadırlar. Bunun bir sakıncası yoktur. Fakat sandalyede kılmaktansa yere oturarak kılmak daha uygun olur.

Cevabın yayımlandığı yer için bkz: Yahya Şenol-Enes Alimoğlu, İnsanlık Tarihi Boyunca O Namaz, Süleymaniye Vakfı Yayınları, İstanbul, 2016, s. 148-149.

[1] Buhârî, Taksîru’s-Salât, 19, Ebû Dâvûd, Salât, 174.

[2] Ebû Bekir Ahmed b. Hüseyin b. Ali el-Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, Dâru’l-Marife, Beyrut, 1992, c: 2, s: 306. Konuyla ilgili diğer hadisler için bkz.: Ali b. Ebî Bekr el-Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1988, c: 2, s: 148-150.


Etiketler: