FETVALAR

SORU:

Mâlikîler namaz kılarken iftitâh tekbirinden sonra ellerini bağlamayıp, yanlara salıveriyorlar. Neye dayanarak böyle yapıyorlar? Delilleri nelerdir?

Tarih: 21 Ağustos 2009

CEVAP:

Mâlikîler kıyasa dayanarak namazda ellerin bağlanmayacağı hükmüne varmışlardır. Onlar, bunu namazda bir yere veya bir şeye dayanmaya kıyas etmişlerdir. Yani namazda bir yere/bir şeye yaslanmak, ondan kuvvet almak nasıl mekruh ise elleri bağlamak da aynı şekilde mekruhtur. Bu mezhebin kurucusu İmam Mâlik, namazda ellerin bağlanması hususunda kendisine herhangi bir bilgi ulaşmadığını, dolayısıyla farz namazlarda ellerin bağlanmaması gerektiğini söylemiştir. Ona göre nafile namazlarda kıyâm uzun sürerse o zaman ellerin bağlanmasında bir sakınca olmaz. (Sehnûn b. Saîd et-Tenûhî, el- Müdevvenetu’l-Kübrâ, Mısır, tarihsiz, c: 1, s. 74; Ebu’l-Berekât Ahmed b. Muhammed b. Ahmed ed-Derdîr, eş-Şerhu’s-Sağîr alâ Akrebi’l-Mesâlik ilâ Mezhebi’l-İmam Mâlik, Dâru’l-Maârif, Beyrut, tarihsiz, c: 1, s. 324.)

Mâlikîlerin bu konudaki ikinci delili ise Nebîmizin namazda ellerini bağladığını zikretmeyen rivayetlerin, namazda ellerin bağlanacağına dair rivayet edilen hadislerinden daha çok olduğudur. Buna rağmen bir kısım Mâlikî âlimler (ve İmam Mâlik’ten rivayet edilen başka bir görüşe göre) namazda ellerin bağlanmasını, hem bağlanacağına dair rivayet edilen diğer hadislere hem de namazdaki huşû haline daha uygun olduğu için kabul etmişlerdir.

Cevabın yayımlandığı yer için bkz: Yahya Şenol-Enes Alimoğlu, İnsanlık Tarihi Boyunca O Namaz, Süleymaniye Vakfı Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2016, s. 160-161.


Etiketler: