FETVALAR

SORU:

Kadınlar namaz kılarken niçin kamet getirmezler?

Tarih: 05 Kasım 2010

CEVAP:

Kadınların tek başlarına veya kendi aralarında cemaatle namaz kılarken kamet getirmeleri Hanefîler’e göre mekruhtur.

Hanefilerin delili, Beyhaki’de geçen (c: 1, s. 408) ve Nebîmizden rivayet edildiği belirtilen şu hadistir:

“Kadınlara ezan da ikamet de gerekmez.”

Bu hadis biri Esma binti Ebi Bekir radıyallahu anhâdan merfû olarak, diğeri ise Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhtan mevkûf olarak rivayet edilmiştir. Esma hadisinin senedinde bulunan ravi el-Hakem b. Abdillah b. Sa’d’ın güvenilir biri olmadığı, hadislerinin terk edildiği; Abdullah İbn Ömer hadisinin senedinde bulunan Abdullah b. el-Eyli’nin de zayıf bir ravi olduğu gerekçesi ile her iki rivayet de zayıf kabul edilmiştir. (Bkz: Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi’, Thk: Muhammed Muhammed Tamir, Muhammed Said Zeyni, Vecih Muhammed, c: 1, s. 478)

İmam Şafii ve Ahmed b. Hanbel’e göre kadınlar kamet getirirlerse bunun bir sakıncası olmaz, getirmezlerse bu da caizdir.

Aişe Validemizin ezan okuyup kamet getirdiği ve kadınlara imamlık yaptığı rivayet edilmiştir. (İbn Kudâme, Muvaffakuddîn Ebî Muhammed Abdillâh b. Ahmed, İbn Kudâme el-Makdîsî, Şemsuddin Ebi’l-Ferec Abdirrahman b. Ebî Ömer Muhammed b. Ahmed: el-Muğnî ve’ş-Şerhu’l-Kebîr alâ Metni’l-Mukni’, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1984, c: 1, s. 467, 582. fasıl)


Etiketler: