FETVALAR

SORU:

Rab, Allah Teâlâ’nın isimlerinden olduğu halde Esmâ-i Hüsnâ’da niçin yer almıyor?

Tarih: 20 Mayıs 2013

CEVAP:

‘Sahip’, ‘efendi’, ‘idare eden’, ‘yetiştiren’, ‘terbiye eden’, ‘nimet veren’ gibi manaları olan Rab, Allah Teâlâ’nın isimlerinden biridir.

Rab, Kur’ân-ı Kerim’de Allah lafzından sonra en çok kullanılan ilahi isimdir. Hadislerde de Allah’ın isimlerinden biri olarak geçmektedir.

İslam dünyasında yaygın olan 99 Esmâ-i Hüsnâ listesi, Ebû Hureyre’den rivayetle Kütüb-ü Sitte’den sadece Tirmîzî ve İbn Mâce’de geçmektedir. Buhârî, Müslim, Nesâî ve Ahmed b. Hanbel böyle bir listeye yer vermemişlerdir.

“Birçok âlim, Ebû Hureyre hadisinin ikinci kısmındaki doksan dokuz ismin asıl metinde bulunmayıp râvi tarafın­dan eklendiği görüşündedir. Listenin Buhârî ile Müslim’de yer almayışı da bu­nunla açıklanmıştır. Nitekim listeye yer veren iki muhaddisten Tirmîzî’de bulunan yirmi beş isim İbn Mâce’de, onda bulunan 100 isimden yirmi altısı Tirmîzî’de mevcut değildir. İki listenin topla­mı ise 125 isme çıkmaktadır.

Bununla birlikte Kur’ân’da yer aldığı halde bu iki rivayette görülmeyen isim­ler bulunduğu gibi aynı kökten türeyen veya ayrı kökten olmakla birlikte aynı manaya gelen isimler de listede mevcut­tur (…)

Bazı âlimler meşhur ha­diste bulunup da Kur’ân’da yer almadı­ğını tespit ettikleri isimleri oradan ta­mamlamaya çalışmışlar, bazıları da ken­dilerinin koyduğu ölçüler çerçevesinde yeni tespitler yapmışlardır. İbn Hacer, Tirmizî’nin listesinde yer aldığı halde Kur’­ân’da bulunmayan isim sayısını yirmi ye­di olarak belirlemiş ve bunların yerine Kur’ân-ı Kerim’den aynı sayıda isim bu­larak yeni bir liste düzenlemiştir.” (Bekir Topaloğlu, “Esmâ-i Hüsnâ,” Diyanet İslam Ansiklopedisi, c: 11, s: 407-408; Aynı müellif, “Rab”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c: 34, s: 372)

İşte İbn Hacer’in düzenlediği bu listede Rab ismi, Esmâ-i Hüsnâ arasında yer almaktadır.


Etiketler: