FETVALAR

SORU:

Hz. Musa'ya verildiği bildirilen 9 ayet/9 mucize nedir? Bunların Tevrat'ta geçen "on emir" ile bir ilgisi var mıdır?

Tarih: 31 Temmuz 2014

CEVAP:

Kur’an-ı Kerim’de iki ayette Hz. Musa’ya dokuz ayet/dokuz mucize verildiği ifade edilmektedir. Bunlar İsrâ 101 ve Neml 12. ayetlerdir. İsrâ 101. ayette “…Musa onlara geldiğinde Firavun ona ‘Ey Musa! Senin büyülenmiş olduğunu sanıyorum’ dedi.” Bu ifadeye göre Hz. Musa’ya verilen mucizeleri Firavun’un bizzat görmüş olması gerekir. Bu bağlamda Kur’an incelendiğinde Hz. Musa’ya verilen mucizeler arasında Firavun’un bizzat şahit olduğu dokuz mucize ortaya çıkmaktadır. Bunlar: “Tufan, çekirge, haşere, kurbağa, kan, (A’râf, 7/133) asanın yılana dönüşmesi, elinin beyazlaması, (Neml, 27/12; Şuarâ, 26/32-38) asanın sihirbazların yaptıklarını yutması (Şuarâ, 26/32-46) ve denizin yarılması (Şuarâ, 26/60-66)” dır.

Dokuz mucizenin Hz. Musa’ya verilen “on emir” ile ilgili olduğuna dair hadis kitaplarında bir rivayet geçmektedir (Tirmizî, İsti’zân, 33; Nesâî, Tahrîm, 18). Ancak bu rivayetle ilgili olarak İbn Kesir, Tirmizi’nin bu hadis için “hasen-sahih” dediğini; ancak bu rivayetin “müşkil” olduğunu bildirmiştir. Yine bu hadisin ravileri arasında yer alan Abdullah b. Seleme’nin hıfz bakımından eksik olduğunu, belki de onun dokuz mucizeyle ilgili ayeti on emirle karıştırmış olabileceğini söylemiştir. Çünkü on emir, Tevrat’taki tavsiyelerdir. Bununla bir delil olarak Firavun’un karşısına çıkılmamıştır. (Bkz: İbn Kesir, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, thk: es-Seyyid Muhammed es-Seyyid, Vecih Muhammed Ahmed, Daru’l-Hadis, Kahire 2005/1426, c: 5, s: 132).

Dolayısıyla bu rivayetin hem senet hem de metin açısından delil alınması uygun olmayıp Kur’an’da bildirilen dokuz mucize ile on emirin özdeşleştirilmesi mümkün değildir.

Bu konuda ayrıntılı bilgi için Kitap ve Hikmet Dergisi‘nin 4. sayısında yayımlanan ve Serdar Özalp tarafından kaleme alınan “Hz. Musa’ya Verilen Dokuz Mucize” başlıklı yazıyı okumanızı tavsiye ederiz.

www.cerideiilmiyye.org/wp-content/uploads/2020/11/serdar-ozalp-kh-4-sayi-musanin-dokuz-mucizesi.pdf


Etiketler: