FETVALAR

SORU:

Baston taşımanın sünnet olduğunu söyleyenler var. Nebîmiz bunu emretmiş midir? Gerçekten baston taşımak sünnet midir? Buna dair hadisler var mıdır?

Tarih: 10 Ocak 2014

CEVAP:

Baston taşımakla alakalı olarak bazı kitaplarda şu rivayetler yer almaktadır:

“Asa/baston taşımak, müminin alametidir, Nebîlerin de sünnetidir.”

“Asaya dayanmak Nebîlerin sünnetidir.”

“Kim kırk yaşına gelir de eline asa almazsa âsî olmuş olur.”

Fakat söz konusu bu rivayetlerin hiçbiri sahih kaynaklarda yer almamakta ve muhaddislerin beyanıyla herhangi bir asılları bulunmamaktadır. Rivayet zincirinde yer alan ravilerinden bazılarının da (Yahya b. Hâşim el-Ğassânî gibi) hadis uydurmakla meşhur oldukları belirtilmiştir. (Bkz: Deylemî, Kitâbu Firdevsi’l-Ahbâr, Tahkîk: Fevvaz Ahmed Zümerli, Muhammed Mu’tasım Billah el-Bağdadi, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut, 1986; c: 2, s. 147, hadis no: 2750; Ali el-Kari, el-Esrâru’l-Merfûa, Tahkîk: Muhammed Lütfi es-Sabbâğ, 2. Baskı, Beyrut, 1986, s: 179, hadis no: 147)

Muhaddislerden Ali el-Kârî, bastonla dolaşmaya Tâhâ sûresinin 17-18. ayetlerinden ve Nebîmizin zaman zaman bastonla dolaşmasından dolayı sıcak bakıldığını vurgulamıştır.

İlgili ayetler şöyledir:

“(Allah sordu:) Sağ elindeki nedir, Musa?”

“O, değneğimdir” dedi.  Ona dayanır, onunla davarıma yaprak silkerim; başka işlerime de yarar.”

Ayetlerin hemen devamında Allah Teâlâ, Musa Aleyhisselâma değneğini yere atmasını emretmiş, değnek yere atılınca da bir anda yılana dönüverdiği haber verilmiştir. Yani sadece kuru bir değnek olan şey, bir mucize eseri olarak yılana, daha sonra da tekrar eski haline geri dönmüştür. Dolayısıyla ayetlerde bir mucizenin anlatılması söz konusu olup baston kullanmanın faziletine dair herhangi bir bilgi yer almamaktadır.

Nebîmizin yaşının ilerlemesinden sonra zaman zaman baston kullandığı vakidir, doğrudur. Fakat bu da baston kullanmanın sünnet olduğunu göstermez. Zira bu; onun yemek, içmek, uyumak, giyinmek gibi insani olan davranışlarından biridir. Bunların hükmü de mubahlıktır. Yani Müslümanlar, bu gibi konularda Nebîmizin yaptıklarını yapmak veya terk etmekte serbesttirler.

Nebîmizin hangi davranışlarının sünnet kapsamında olduğuna dair aşağıdaki linkte bulunan cevabımızı okumanızı tavsiye ederiz:

www.fetva.net/yazili-fetvalar/nebimizin-her-davranisi-bizim-icin-sunnet-midir.html


Etiketler: