FETVALAR

SORU:

İkindi ile akşam arası uyumak sakıncalı mıdır? Bununla ilgili bir hadis olduğu söyleniyor. Bilgi verir misiniz?

Tarih: 13 Ağustos 2009

CEVAP:

İbn Adiyy, İbn Hibbân, Ebû Nuaym, İbnü’s-Sünnî ve Aclûnî gibi bazı hadisçilerin kitaplarında şöyle bir hadis nakledilmektedir:

“Kim ikindiden sonra uyur da aklını kaçırırsa sadece kendini kınasın, başkasını/başka şeyi değil!”

Bu hadisin isnadında bulunan Halid b. Kasım hakkında İbn Raheveyh ve Sa’dânî “yalancı”, İmam Buhari ve Nesai, “metrûk”, İbn Hibbân ise “onun hadisini yazmak helal değildir” demişlerdir.

Hadisin başka bir rivayetinde ise Abdullah İbn Lehîa bulunmasından dolayı hadisçiler tarafından bu da zayıf kabul edilmiştir.

(Bkz: el-Heysemî, Mecmau’z-Zevâid ve Menbau’l-Fevâid, c: 5, s: 116; İbnü’l-Cevzî, Kitâbu’l-Mevdûât, Thk. Tevfik Hamdân, 2. baskı, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 2003, c: 2, s: 263; Ebu’l-Hasen Ali b. Muhammed b. Arrâk el-Kinânî, Tenzîhu’ş-Şerîati’l-Merfûa ani’l-Ahbâri’ş-Şenîati’l-Mevdûa, Thk: Abdulvehhâb b. Abdullatîf, Abdullah Muhammed es-Sıddîk, 2. Baskı, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1981, c: 2, s: 290, hadis no: 30; Muhammed b. Ali eş-Şevkâni, el-Fevâidu’l-Mecmûa, Thk. Abdurrahman el-Muallimî, 2. Baskı., Beyrut, 1392 h., s. 216; hadis no: 649.)

Bu zayıf hadise istinaden bazı âlimler, ikindiden sonra uyumayı mekruh kabul etmişlerdir.

Bu âlimlerin bir dayanağı da, ikindiden sonra uyumanın sağlık açısından da zararlı olduğu yönündeki bilgileridir. Zaman zaman basında da bu uykunun bünyeye zarar verebileceğine dair haberler yer almaktadır. Mesela bunlardan biri şöyledir:

“Saat 22:00’de tansiyon ve kalp atım sayıları düşer, saat 04:00’ten sonra tansiyon ve kalp atışlarında yükselme başlar. 15:00 ve 18:00 saatleri arasında da en üst seviyeye ulaşır. Dolayısıyla tansiyon ve kalp atımının yüksek olduğu ve hücrelerin en üst derecede metabolize olduğu ikindi vaktinde uyunmamalıdır. Aksi takdirde yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığına davetiye çıkarılmış olur.” (Dr. Aslan Mayda’dan Naklen: İbrahim Işık, Din ve Bilim Açısından Uyuma Vakitleri, Tefekkür Dergisi, Yıl: 2006, Sayı: 8, www.tefekkurdergisi.com/Yazi-Bilim_ve_Din_Acisindan_Uyuma_Vakitleri-333756.html)


Etiketler: