FETVALAR

SORU:

Okuduğum bir kitapta şöyle bir hadis yazıyordu. Bezzâr'ın Abdullah İbn Mesud'dan haber verdiğine göre Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Benim hayatım sizler için hayırlıdır. Öldüğüm zaman ölümüm de sizler için yine hayırlıdır. Amelleriniz bana arz olunur. Hayrı görürsem hamd ederim, şerri görürsem sizler için Allah'tan mağfiret dilerim." Böyle bir hadis var mıdır, varsa sahih midir?

Tarih: 13 Ağustos 2009

CEVAP:

Bahsettiğiniz hadis, Heysemî’nin Mecmeu’z-Zevâid adlı kitabında yer almaktadır. (Bkz: 9. cilt, 24. sayfa) Heysemî, hadisi Bezzâr’ın rivayet ettiğini ve senedinde yer alan ravilerin sahih olduğunu belirtmiştir.

Bu hadis, farklı metin ve senetlerle Zehebî’nin Mîzânu’l-İ’tidâl (1/651), Irâkî’nin Tahrîcu’l-İhyâ (4/182), Suyûtî’nin Hasâisu’l-Kübrâ (2/281), Aclûnî’nin Keşfu’l-Hafâ (1/368-369, hadis no: 1178) adlı kitapları gibi birçok hadis kitabında yer almıştır. Bunlardan bazıları için yukarıdaki gibi “senedi sahih” denilenler varsa da çoğunluğu hadis âlimleri tarafından “zayıf” kabul edilmiştir. Son dönem hadis âlimlerinden Nâsıruddîn el-Elbânî bu hadisin tüm yollarının “zayıf” olduğunu, hatta bazılarının mevzu yani uydurma olduğunu söylemiştir. (Elbânî, es-Silsiletü’d-Daîfe, 2/406)


Etiketler: