FETVALAR

SORU:

Başörtüsü ve Örtünme adlı araştırma yazınızda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin: "Allah, hayız gören bir kadının namazını ancak başörtüsü ile kabul eder" (Ebû Dâvûd, Salât, 85, hadis no: 641) hadisini aktarmışsınız. Bu hadisin sıhhat derecesi nedir? Hadis sahih ise buradan adetli kadınların namaz kılabileceği sonucu çıkmaz mı?

Tarih: 26 Aralık 2009

CEVAP:

Ebû Dâvûd’da geçen “Allah, hayız gören bir kadının namazını ancak başörtüsü ile kabul eder” hadisi biri mevsûl (senedinde herhangi bir kopukluk olmayan hadis), diğeri ise mürsel (tâbiîn’den olan ravinin sahabî’yi zikretmeden rivayet ettiği hadis) olmak üzere iki yolla rivayet edilmiştir. (Bkz: Halil Ahmed es-Sehârenfûrî, Bezlu’l-Mechûd fî Halli Ebî Dâvûd, Beyrut, trs, c: 4, s. 305, Bâbu’l-Mer’eti Tusallî bi gayr-i Hımârin)

Hadiste “hayız gören kadın” ifadesi ile “hayız görme çağına ulaşmış kadın” kastedilmiştir. Hadisten “adetli kadınların namaz kılabileceği” şeklinde bir sonuç çıkarılabilmesi için ibarede “hayız gördüğü günlerde” (fî eyyâmi hayzihâ) cümlesinin olması gerekirdi. (Bkz: Hattâbî, Meâlimu’s-Sünen (Sünen-i Ebî Dâvûd ile Birlikte), Salât, 85, 641. hadisin şerhi) Hâlbuki hadiste öyle bir ifade yoktur. Dolayısıyla ifadenin “hayız çağına gelmiş bir kadın” şeklinde anlaşılması gerekir.

NOT: Soruda adı geçen Başörtüsü ve Örtünme başlıklı yazıya aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

www.suleymaniyevakfi.org/arastirmalar/basortusu-ve-ortunme.html


Etiketler: