FETVALAR

SORU:

Nebîmizin 8 yaşındaki bir sahabiye imamlık yaptırdığı rivayet ediliyor. Gerçekten de böyle bir rivayet var mı? Varsa nasıl değerlendirilmesi gerekiyor?

Tarih: 02 Mayıs 2013

CEVAP:

Sahabeden Amr b. Selîme/Seleme (ö. 85-704) ile ilgili olarak nakledilen bu rivayet şöyledir:

“Mekke’nin fethinden sonra Cerm ka­bilesi İslâmiyet’i kabul etmek üzere Nebî’mize bir heyet gönderdi. Amr b. Selime’nin Sahîh-i Buhârî’deki rivaye­tine göre bu heyette Amr’ın babası Selime de bulunuyordu. Nebîmiz on­lara namaz hakkında gerekli bilgileri verdikten sonra içlerinde Kur’ân’ı en iyi bi­len kimseyi imam yapmalarını söyledi. Kabilede Kur’ân’ı en iyi bilen Amr oldu­ğu için, o sıralarda altı veya yedi (Buhârî, “Meğâzî”, 53.) bir rivayete göre yedi veya sekiz (Ebû Dâvûd, “Salât”, 60.) yaşlarında bulunmasına rağmen imam­lığa geçirildi.” (Ahmet Önkal, “Amr b. Selîme”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c: 3, s: 91)

Buhârî ve Ebû Dâvûd’da geçen bu rivayetlerden yola çıkan Ebû Sevr, İshâk b. Râhûye ve İmam Şâfiî gibi âlimler, henüz buluğa ermemiş çocukların buluğa ermiş olan büyüklerine imamlık yapabileceğini söylemişlerdir.

Diğer mezhep imamları ise buluğa ermemiş bir çocuğun imamlık yapamayacağını, bu rivayette Nebîmizin, çocuğun imamlı­ğının caiz olduğunu ifade eden bir emri ve takdiri olmadığını, bunun o kavmin kendi tasarrufu olduğunu ileri sürmüşlerdir.


Etiketler: