FETVALAR

SORU:

Kadınlarımızdan fabrika ve işyerlerinde başı açık ve pantolonla ça­lışanlar var. Çünkü Avrupa böyle, hayat şartları da zor. Bu şekilde geçinmek ve para biriktirmek için yapılan çalışmanın hükmü nedir?

Tarih: 11 Ağustos 2009

CEVAP:

Bir kadının, evlenmesi yasak olan yakınları dışındaki bütün erkeklere karşı örtülü ve kapalı olması farzdır. Yüzü, bilekten aşağı elleri ve yine bilekten aşağı ayakları müstesnadır. Çünkü işini gücünü yaparken ellerinin ve yü­zünün açık olması bir zaruret haline gelir. Çalı­şıp kazanmak, ka­dın olsun erkek olsun herkesin yapması gerekli olan bir vazife­dir. Bir hadis-i şerifte “Kazanç yolu aramak müslüman olan her erkek ve kadın için farzdır.” (Taberânî, Mu’cemu’l-Evsat, 9/277-278) buyrulmuştur. Çünkü herhangi bir müs­lümanın sorumluluklarını yerine getirebilmesi için bir kazanca sahip olması lazım gelir.

Bir kadının örtmesi farz olan organlarından herhangi birini açık bulundurmak suretiyle çalışması caiz değildir; haramdır. Ancak bu şekilde elde etmiş ol­duğu kazanç, çalışmasının karşılığı olacağından haram değildir. Yani başı açık olarak çalıştığı için gü­nahkar olur ama, bundan dolayı kazancına haram karış­mış ol­maz.

Kadınların pantolon giymelerine gelince; şalvar şeklinde organlarını belli etmeyecek öl­çüde bol bir pantolon giyilebilir. Ancak organla­rın şeklini belli eden dar pantolon vb. elbiselerin giyilmesi mekruhtur.

(Abdülhamid Şirvani, İbn Kasım Şihabüddin Ahmed b. Kasım el-Abbadi, Havaşî alâ Tuhfeti’l-Muhtâc bi-Şerhi’l-Minhâc, el-Mektebetü’l-İslamiyye, İstanbul, ty., c: 2, s: 112.)


Etiketler: