FETVALAR

SORU:

Hz. Peygamber’den, “Ben Arap’ım, cennetin dili de Arapça’dır” diye hadis duydum. Bu rivayet sahih midir?

Tarih: 03 Aralık 2012

CEVAP:

Bazı hadis kitaplarında geçen rivayet şöyledir:

أحبوا العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي

 “Şu üç şeyden dolayı Arapları seviniz: Çünkü ben Arap’ım, Kur’an Arapçadır ve Cennetliklerin dili Arapçadır.” (Hâkim, el-Müstedrek, c: 4, s: 87; Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, c: 3, s: 34).

Ahmed b. Hanbel’in bu rivayeti “zayıf” gördüğü, Ukaylî’nin “münker” ve “aslı yoktur” ve Zehebî’nin ise “uydurma” dediği kaydedilmiştir.

Muhaddislerin gerek bu ifadeleri ve gerekse rivayetin farklı geliş yolları ve râvileriyle ilgili değerlendirmeleri hakkında geniş bilgi için bkz: Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, c: 10, s: 25; Zehebî, Telhîsu Kitâbi’l-Mevzûât, c: 1, s: 92; Suyûtî, el-Leâli’l-Masnûa, c: 1, s: 404-405; Fettenî, Tezkiretu’l-Mevzûât, c: 1, s:112; İbn Arrâk, Tenzihü’ş-Şeria, c: 2, s: 30-31; Şevkânî, el-Fevâidü’l-Mecmûa, s: 413; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, c: 1, s: 54-55.

Ayrıca cennette hangi dilin konuşulacağı konusunda Kur’an’da ve sahih sünnette bir delil yoktur. Dolayısıyla yukarıdaki rivayete bakarak bu konu hakkında konuşmak doğru değildir.


Etiketler: