FETVALAR

SORU:

Resûlullâh'a Cebrail'in uyku halinde iken getirdiği vahiy Kur'an değildir demek doğru mudur? Eğer doğru ise neden bu vahiy türünü Kur'an olarak kabul etmemişlerdir?

Tarih: 19 Ağustos 2009

CEVAP:

Resûlullâh’a (sallallahu aleyhi ve sellem) Kur’an ayetleri, Cebrail Aleyhisselâm tarafından uyku halinde iken getirilmemiştir. Allah Teâlâ, rüyada her insana açık veya simgeler halinde bazı şeyler gösterebilir. Nitekim Yusuf sûresi’nde hem Yusuf Aleyhisselâmın hem onunla hapiste olan iki kişinin ve hem de kralın rüyası yer alır. Ama Allah, Elçilerine vahyi bu şekilde göndermez. Allah Teâlâ, vahiy gönderme biçimini şöyle bildirir:

“Bütün gizli bilgileri (gaybı) bilen O’dur. O, gaybını kimseye açmaz;

Uygun bulduğu bir elçi olursa başka. Onun da önüne ve arkasına gözcüler diker.

O elçi bilsin ki Rabbi tarafından gönderilenleri, melekler ona tam olarak ulaştırmış, o da onlarda olanın hepsini almış ve her şeyi tek tek kav­ramıştır.” (Cin, 72/26-28)

Bazı tefsirlerde En’âm sûresinin inişi ile ilgili Enes b. Malik’ten gelen şöyle bir rivayetten söz edilir:

“Allah’ın Elçisi dedi ki: Kur’ân’dan En’âm sûresinin dışında bir sûre bana toptan in­medi. Şeytanlar bu sûre için toplandıkları ka­dar hiçbir sure için toplanmamışlardı. Bu sûre bana, Cebrail ile birlikte elli bin melekle gönderildi. Bunu kuşat­mışlar, bir düğün debdebesiyle getirdiler.” (Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, İst. 1936, c. 2, s. 1861-1862)

Elçinin, ken­dine gelenin me­lek olduğuna ve söylediği söze şeytan vesvesesi karış­madı­ğına güvenmesi gerekir. Va­hiy esna­sında elçinin etrafına melekler dizilmesi bundandır. Çünkü Allah’ın elçilerine şeytan da gelebilir. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Senden önce gönderdiğimiz bir tek nebî ve elçi yoktur ki, bir şeyi arzula­dığı za­man, şeytan onun arzusuna vesvese karıştırmış olmasın. Allah şey­tanın karıştırdığını giderir, sonra Allah kendi ayetlerini pekiştirir. Allah bilendir, hakîm­dir.” (Hacc 22/52)

Kur’an âyetlerinin Resûlullâh’a Cebrail tarafından getirildiğini şu âyetlerden açık bir şekilde anlayabiliriz:

“Kur’ân değerli bir elçinin sözüdür,

Güçlü; arşın sahibi yanında itibarlı,

Orada kendisine saygı gören, güvenilir elçinin (Cebrail’in sözüdür).” (Tekvîr, 81/19-21)


Etiketler: