FETVALAR

SORU:

Alman bilim adamı Dr. Gerd Puin adlı bir zatın araştırmaları dayanak alınarak bir belgesel kanalında Kur’ân’la ilgili bir film gösterildi. İlk başlarda film Kur’an’ı övücü cümlelerle gitmesine rağmen aralarda ve sonlara doğru Kur’ân’ın değiştiği, başka dillerden kelimelerin geçtiği, örneğin Huri kelimesinin aslında “üzüm” demek olduğu gibi iddialar dillendirildi. Tüm bunların bilimsel bir dayanağı var mı? Ayrıca Huri kelimesi gerçekten “üzüm”ü ifade etse bile Kur’an bu huri kelimesine yeni ve orijinal anlamlar getirmiş olamaz mı? Yani hadislerden de bildiğimiz üzere hurilerin saydamlıktan iliklerinin bile görüleceği söyleniyor. Üzümün de saydamlıktan içi, çekirdeği dışarıdan gözükür. İddialar internet sayfalarında da yer alıyor. Hepsini yazamadım. Bir cevap verebilir misiniz?

Tarih: 12 Nisan 2011

CEVAP:

Bu tür iddiaların hiçbir bilimsel dayanağı yoktur. İlk muhataplarının Arap olması dolayısıyla Kur’an Arap dilinde indirilmiştir. Buna rağmen birkaç kelimenin o dönemde yaşayan yakın dillerden alınarak Arapçalaştırıldığı tefsir ve usul kitaplarında zikredilmektedir. Fakat bunlar bizzat Allah tarafından kullanılmış olup, daha sonra insanlar tarafından değiştirilmemiştir.

www.fetva.net/yazili-fetvalar/kuran-bir-kitap-haline-getirilirken-herhangi-bir-mudahale-olmus-mudur.html

Ayrıca sizin de belirttiğiniz gibi her dilde buna benzer kullanımlar vardır. Köken olarak başka dile ait bir kelime yeni bir anlam kazanarak yeni bir dilde kullanabilir.

Huri kelimesinin kökenine ve ne manaya geldiğine gelince:

“Hûr kelimesi “beyaz olmak, beyazlaş­mak” anlamındaki haver kökünden sıfat olan havranın çoğulu olup Türkçe’de te­kili için kullanılan hûrî Arapça’da yoktur. Araplar, çölde yaşayan kadınların aksine şehir hanımlarının ten beyazlığını ifade etmek için havâriyyât kelimesini kullanır­lar.

Haver kökünden türeyen kelimeler çeşitli ayet ve hadislerde bir güzellik un­suru olarak göze nispet edilmiştir. Arap dilcileri bu durumda kelimenin ne anlama geldiği, yani haver ile ifade edilen göz şeklinin hangi nitelikleri taşıdığı ko­nusunda farklı görüşler ileri sürmüşler­dir. Asmaî, gözdeki haverin ne anlama geldiğini bilmediğini söylerken genellikle dilciler huri için “beyaz tenli, gözünün be­yazı saf, siyahı koyu ve yuvarlak, göz ka­pakları ince ve nazik” tasvirini yapmışlar­dır. Bir telakkiye göre huri, ceylan gözlü, yani gözünün tamamı siyah olan demek­tir ki böylesine insanlarda rastlanmaz.

İlgili âyet ve hadislerde hûr kelimesinin yanında zaman zaman “în” sı­fatı da zikredildiğinden iri gözlü (şahin göz­lü) olmayı da bu tasvire ilâve etmek gere­kir.” (Bekir Topaloğlu, “Huri”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c: 18, s: 387)


Etiketler: