FETVALAR

SORU:

Bize hep “Kur’an 6.666 ayettir” diye öğrettiler. Fakat ben saydım; 6.236 ayet çıktı! Gerçekten Kur’an toplam kaç ayettir ve bu 6.666 sayısı nereden geliyor?

Tarih: 14 Ocak 2015

CEVAP:

Kur’an ayetlerinin sayısı hakkında ulema arasında farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bu farklılığın bazı sebepleri vardır. Bunlar; bazı âlimlerin Kur’an’da ayet sonu olarak kabul ettiği yerleri diğerlerinin kabul etmemesi, sure başlarında yer alan besmelelerin ve Yâ-Sîn, Hâ Mîm, Elif-Lâm-Râ gibi hurûf-u mukattaa’nın müstakil birer ayet sayılıp sayılmaması, mushafta tek ayet olarak yer alan bazı ayetleri bir kısım alimin iki veya üç ayet olarak kabul etmesi vs. dir.

Basra, Kûfe, Mekke ve Medine ekolüne mensup âlimler, Kur’an’daki ayet sayısı konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.

İlk Medinelilerden İmam Nâfi’ye göre Kur’an 6.217, sonraki Medinelilerden Şeybe İbn Nisah’a göre 6.214, Ebû Cafer’e göre 6.210 ayettir.

Ayet sayısı Mekkelilere göre 6.219 veya 6.220,

Şamlılara göre 6.220,

Basralılara göre 6.205,

Kûfelilere göre de 6.236 ayettir.

Müfessirlerden Zemahşerî ise ayet sayısının 6.666 olduğunu öne sürmüştür ki halk arasında en çok bu görüş yayılmıştır.

Fakat İslam âleminde en yaygın olan ve şu an elimizde bulunan mushaflar, Kûfe usulüne göredir ve o da herkesin kolaylıkla hesap edebileceği gibi 6.236 ayetten ibarettir. Hulefâ-i Râşidîn’den Ali b. Ebî Tâlib’in de bu görüşte olduğu rivayet edilmiştir.[1]

Ayet sayısındaki bu ihtilafın sebepleri yukarıda açıklanmıştır. Yoksa Kufelilerin elinde bulunan Kur’an ile Mekke, Medine, Şam veya Basralıların elinde bulunan Kur’an arasında metin açısından hiçbir fark yoktur! Herkes kendi usulüne göre; ama aynı Kur’an üzerinde yorumda bulunmuştur. Dolayısıyla ekoller arasındaki sayı farklılığına bakılarak şu an elimizde bulunan mushaflarda herhangi bir eksiklik veya fazlalık olduğu iddia edilemez.

KAYNAK: Yahya Şenol, “Fetvalar”, Kitap ve Hikmet Dergisi, Ocak-Mart 2015, Yıl: 2, Sayı: 8, s: 54.


[1] Konu hakkında geniş bilgi için bkz: Hasan Keskin, “Âyetlerin Sayısı Hakkındaki İhtilaf Nedenleri”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, cilt: 13, sayı: 2, s: 49-67.


Etiketler: