FETVALAR

SORU:

Peygamberimize Cebrail'in uyku halinde iken getirdiği vahiy Kur'an değildir demek doğru mudur? Eğer doğru ise neden bu vahiy türünü Kur'an olarak kabul etmemişlerdir?

Tarih: 19 Ağustos 2009

CEVAP:

Peygamberimize (sallallahu aleyhi ve sellem) Kur’an ayetleri, Cebrail aleyhisselam tarafından uyku halinde iken getirilmemiştir. Allah Teâlâ, rüyada her insana açık veya simgeler halinde bazı şeyler gösterebilir. Nitekim Yusuf Suresi’nde hem Yusuf aleyhisselamın, hem onunla hapiste olan iki kişinin, hem de kralın rüyası yer alır. Ama Allah, Elçilerine vahyi bu şekilde göndermez. Allah Teâlâ, vahiy gönderme biçimini şöyle bildirir:
 
“Allah bütün gaybı bilir, gaybını kimseye açıklamaz.
 
Dile­diği elçi bunun dışın­dadır. Onun da önüne ve arkasına gözcüler diker.
 
Böylece o (elçi) bilsin ki, onlar Allah’ın gönderdiklerini tastamam ulaştırmış, (kendisi de) onların yanında olanı anlamış ve her şeyi bir bir kavramıştır.” (Cin 72/26-28)
 
Bazı tefsirlerde En’âm suresinin inişi ile ilgili Enes b. Malik’ten gelen şöyle bir rivayetten söz edilir:
 
“Allah’ın Elçisi dedi ki: Kur’ân’dan En’âm suresinin dışında bir sure bana toptan in­medi. Şeytanlar bu sure için toplandıkları ka­dar hiçbir sure için toplanmamışlardı. Bu sure bana, Cebrail ile birlikte elli bin melekle gön­derildi. Bunu kuşat­mışlar, bir düğün debdebesiyle getirdiler.” (Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, İst. 1936, c. II, s. 1861-1862)
 
Elçinin, ken­dine gelenin me­lek olduğuna ve söylediği söze şeytan vesvesesi karış­madı­ğına güvenmesi gerekir. Va­hiy esna­sında elçinin etrafına melekler dizilmesi bundandır. Çünkü Allah’ın elçilerine şeytan da gelebilir. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Senden önce gönderdiğimiz bir tek nebi ve elçi yoktur ki, bir şeyi arzula­dığı za­man, şeytan onun arzusuna vesvese karıştırmış olmasın. Allah şey­tanın karıştırdığını giderir, sonra Allah kendi ayetlerini pekiştirir. Allah bilendir, hakîm­dir.” (Hacc 22/52)
 
Kur’an âyetlerinin Peygamberimize Cebrail aleyhisselam tarafından getirildiğini şu âyetlerden açık bir şekilde anlayabiliriz:
 
“Kur’ân değerli bir elçinin (Cebrail’in) sözüdür,
 
Güçlü; arşın sahibi yanında itibarlı,
 
Orada kendisine boyun eğilen, güvenilir elçinin.” (Tekvir 81/19-21)


Etiketler: