FETVALAR

SORU:

Kavim, Millet, Ümmet, Kavmiyetçilik, Milliyetçilik, Üm­metçilik kavramlarının İslam'a göre konumu ve bu kavramların sosyal-siyasî hayatta kullanılabilme hükümleri nelerdir?

Tarih: 21 Ağustos 2009

CEVAP:

Kavim, dil ve kültür birliği olan ve ortak menfaatleri bulunan in­san topluluğu anlamına gelir.

Kavmiyetçilik, mensubu bulun­duğu kavme bağlı olma ve ona arka çıkma anlamına gelir.

Millet, aynı topraklar üzerinde yaşayan, aynı kökten gelen, ortak tarihleri, kültürleri ve gelenekleri olan çoğu kez aynı dili konuşan insan topluluğudur.

Milliyetçilik, ulusal çıkarları, o ulusu oluşturan sınıfların ve grupla­rın ya da diğer ulusların çıkarlarına tercih eden siyasi düşünce.

Ümmet, aralarında din bağıyla birbirine bağlı bulunan topluluk.

Ümmetçilik, din bağını diğer bağlardan üstün tutma.

Bu kavramlardan her biri kendi sınırları içinde kaldığı sürece gü­zeldir. Kötü olan, aşırılığa kaçmaktır. Bir kişinin annesini babasını ve ak­rabasını sev­mesi, onları koruyup kollaması nasıl övülecek bir davranışsa kavmini ve mille­tini sevmesi, onların yararları için çalışması da o derece övülecek bir davranıştır. Nasıl ki akrabayı sevmek, onların kötülükle­rine arka çıkmayı, zulüm ve haksız­lıklarına yardımcı olmayı gerektirmi­yorsa kavmiyetçi veya milliyetçi olmak da bunların yapmış oldukları veya yapılabilecekleri haksızlık ve zulme arka çık­mayı gerektirmez.

İslam ümmetine mensup olmak Allah’ın emir ve yasaklarını, Resulullah’ın da uygulamalarını temel almayı ve bu yolda gayret göster­meyi gerektirir. Normal sınırları içindeki kavmiyetçilik ve milliyetçiliğin Müslümanlıkla çatışan bir yanı olmaz. Eğer varsa aşırılığa gidiliyor demektir.

Lütfen aşağıdaki linki de tıklayın:

www.fetva.net/yazili-fetvalar/milliyetcilik-turk-milliyetciligi-vs-gibi-kavramlari-kullanmak-yanlis-midir.html


Etiketler: