FETVALAR

SORU:

Misak-ı Milli sınırları içinde yaşayan, ortak paydası İslam olan bü­tün etnik unsurların "Müslüman Türk" olarak ifadelendirilmesini doğru bulu­yor musunuz? Bu tanımlamadan hareket ile "Türkiye Müslüman Türklerin vata­nıdır. Türkiye'de mozaik yoktur, Müslüman Türk vardır." ifadesini İslami açıdan de­ğerlendirir misiniz?

Tarih: 21 Ağustos 2009

CEVAP:

Türk kelimesi batı dünyasında İslam ve Müslüman anlam­larında kullanılmakta ise de ülkemizde bu kelime belli bir ırka mensup olan insanları ifade etmektedir. Bir Kürt, bir Çerkez, bir Abaza kendisini Türk kabul etmediğine göre ona “sen Türksün!” diye telkinlerde bulun­maya ve bunu ispat için gayretlere girmeye gerek yoktur. Çünkü insan­ların etnik kökleri ile ilgili yapılacak araştır­malar Hz. Adem’e kadar va­racaktır. Neticede herkes Hz. Adem’in soyundan ve Hz. Nuh (A.S.)’ın gemisine binmiş olan müminlerin soyundandır. Onun için etnik araştır­malar yaparak, mesela “Kürtlerin aslı Türktür” şeklinde bir tezle ortaya çıkmak onların kimliklerinin inkâr edildiği şeklinde algılanır ve Kürtçü­lüğe daha çok sarılmalarına sebep olur.

Bir söz vardır: “Topluluğun aklı olmaz.” Yani, bir toplumu ilgilendi­ren ko­nularda heyecan aklın önüne geçer. Kürtler ayrı bir dil konuşuyor ve kendilerini ayrı bir ırk sayıyorlarsa buna dokunmamak gerekir. Ni­tekim asırlarca Osmanlı Devleti böyle bir gayrete girmemiş ve onların yaşadığı bölgelere Kürdistan adını vermiştir. Böylece ülkeyi karıştırmak isteyenler ellerindeki çok önemli bir silahı kaybetmiş olacaklardır.

“Türkiye Müslüman Türklerin vata­nıdır”, “Türkiye’de mozaik yoktur, Müs­lüman Türk vardır” şeklindeki sözler ırkçılık yapmak isteyenlerin eline koz vermekten başka bir işe yaramaz. Bir ülkede yaşayan kişilerin aynı etnik kökten gelmiş olması çok önemli değildir. Önemli olan, farklı kök­lerden gelen insanların ırklarından ve kültürlerinden kaynaklanan farklılıkları güzel bir ahenk içeri­sinde kaynaştırarak içte ve dışta birlik ve beraberliği kurabilmeleridir.

Aynı ana babanın evladı olan nice kardeşler vardır ki birbirlerine düşman kesilmişlerdir. Aralarında ırk ve dil birliği olmayan; ama çok iyi dostluklar kura­bilen insanlar da vardır. Başarılı insanlar hem kendi ır­kından hem de başka ırk­lardan insanlarla iyi ilişkiler kurabilen ve ortak menfaatlerde birleşebilen insan­lardır.


Etiketler: