FETVALAR

SORU:

Bir cuma hutbesinde aşure gününün Hz. Yunus’un balığın karnına düştüğü gün, Hz. İbrahim’in doğum günü ve ateşten kurtulduğu gün gibi önemli bazı günlerle aynı gün olduğu söylendi. Benim çocukluğumdan hatırladığım ise; Hz. Nuh’un gemiden indikten sonra gemide kalan son yiyecekleri birleştirip pişirdiği yemek yaptığı (aşure yaptığı) gün. Bunca önemli olayın aynı güne geldiği meselesi doğru mu?

Tarih: 13 Kasım 2013

CEVAP:

Aşure günü gerçekleştiği söylenen olaylar hakkında herhangi bir ayet veya hadis bulunmadığı gibi tarihen o olayları doğrulayacak herhangi bir bilgi de yoktur. Diyanet İslam Ansiklopedisi’nde bu konuyla ilgili olarak şu bilgilere yer verilmiştir:

“Âşûrânın menşei hakkında kaynakla­rın belirttiği görüşleri iki noktada top­lamak mümkündür:

1. Âşûrâ, Hz. Mûsâ ve kavminin, Firavun’un zulmünden kur­tulduğu ve Yahudilerin oruç tutmakla mükellef olduğu bir gündür. Daha çok müsteşriklerin benimsediği bu görüşe göre Müslümanların mübarek bir gün olarak kabul edip oruç tuttukları Âşû­râ Yahudi geleneğine dayanmaktadır.

2. Aşûra, Hz. Nuh’tan itibaren bütün Sâmî dinlerde mevcut olan ve Câhiliye devri Araplar’ı arasında da Hz. İbrahim’den be­ri önemli görülüp oruç tutulan bir gün­dür. Bu görüş, Hz. Aişe ile Abdullah b. Ömer’in rivayetlerine dayanır.

Âşûrânın menşeiyle ilgili bu iki yorum dışında bazı tarih, hadis ve fıkıh kitap­larında yer alan haberler, bu günü Hz. Âdem’in tövbesinin kabul edildiği, Hz. Yûnus’un balığın karnından çıkarıldığı, Hz. Mûsâ ve İsâ’nın doğduğu, Hz. Süley­man’a mülkün verildiği, Hz. Davud’un tövbesinin kabul edildiği, Hz. Peygamber’in geçmiş ve gelecek bütün günah­larının affedileceğine dair kendisine Al­lah tarafından teminat verildiği ve Mek­ke’den Medineye hicret ettiği gün ola­rak tavsif ederler.

Ne var ki bunları ilmen doğrulama imkânı olmadığı gibi bir kısmının yanlışlığı da ortadadır. Meselâ Hz. Peygamber’in Me­dine’ye hicreti 10 Muharrem’de değil 12 Rebîülevvel’de gerçekleşmiştir. Bunun dı­şındaki rivayetlerin ise İsrâiliyat’a da­yandığı kabul edilmektedir.” (Yusuf Şevki Yavuz, “Âşûrâ”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c: 4, s: 25)

Lütfen aşağıdaki linki de tıklayınız:

www.fetva.net/yazili-fetvalar/asure-gunu-alisveris-yapmak-bereketi-artirir-mi.html


Etiketler: