Hem laik hem müslüman olunur mu?
Süleymaniye Vakfı > Siyaset > Yazılı Fetvalar Tarih: 21 Ağustos 2009  
Soru: Hem laik hem müslüman olunur mu? Teokrasi konulu yazınızı okudum. İslam’da şeriat diye bir kavram var. Ben anladığım kadarıyla bunu siz diskalifiye ediyorsunuz. Laiklik kiliseye karşı yapılan doğru bir yoldu. Yani Avrupa’nın laikliği İslam’ın ta kendisiydi onlara gelen. Ama Türkiye'deki laikliği Fransız laikliğine benzetirseniz siz İslam’la Hristiyanlığın farkı olmadığını söylemiş olmuyor musunuz? Tek doğru din İslam değil midir? Tekrar sormak gerekirse bir insan hem laik hem müslüman olur mu?
Cevap: 

Şeriat, hukuk anlamına gelir. Bu sebeple her sistemin bir şeriatı vardır. Sizin bahsettiğiniz, İslam şeriatıdır. Bunun devre dışı bırakılması diye bir şey olamaz. İnternet sitemizde yazdığımız şeylerin çok büyük bölümü İslam şeriatını anlatmaktadır.

Diğer sorularınızın cevabı bahsettiğiniz kitapta vardır. Başlıklar halinde aktaralım:

Avrupa’nın Laikliği İslam Olamaz.

Kitapta anlatılan şudur:

“Laiklik Fransa’da doğmuş­tur. Fransızca’da dinî kuruluş­ların hâkimiyetinden bağım­sız olan ku­ruma Laik (laic veya laique) de­nir1 . Bu ül­kede dinî kuru­luş de­yince Katolik kilisesi anlaşılır. Lâiklik mü­cadelesi Hıristiyanlığa karşı değil, kili­seye karşı verilmiştir.

Kilise, Allah adına hareket et­tiğini öne sürerek kralı, hü­kü­met­leri ve vali­leri belir­le­mede ve gö­reve getirmede kendini yetkili görmüştür2 . Bugün, seçilmiş kişi­lere ye­min ettir­mekle bu yetkisini az da olsa sür­dürmek­tedir. Fransız tarihi, kili­seye karşı ve­ril­miş mücadelelerle dolu­dur. Kilisenin devlet üzerin­deki ege­menliğini kırma ça­baları XIV. yüz­yılda başlamıştır3 …”

Dikkat ederseniz burada Türkiye’deki laiklik Fransa’daki laikliğe benzetilmemiştir.

Türkiye’deki Laiklik

Türkiye’deki laiklikle ilgili olarak yazdıklarımız şunlardır:

“Türkiye’de, azımsanma­yacak oranda ateist4 , yani hiç bir dini kabul etmeyen­ insanlar vardır. Kimileri de dine uzak dururlar; ondan beğendiklerini alır beğenme­diklerini kenara iterler. Bunlar etkin ko­num­dadırlar.

Ateistler din ile ilgili her görüntüyü lâikliğe aykırı sayarken dine uzak duran kişi­ler, kendilerinin hoşlan­madığı dinî görüntüleri laik­liğe aykırı sayıp or­tadan kaldır­maya çalışırlar. Bunlar laikliği dinî bir ku­rumun hâkimiyetine karşı müca­dele ol­mak­tan çıkarıp doğrudan dine karşı mücadeleye dö­nüş­türmüş­lerdir. Onlara göre Allah’ın sosyal ve kamusal alanla ilgili emirleri uygula­namaz. O alanda yetkili olan kendileridir. Bunu açıkça söylemezler ama söz, davranış ve uygulamalarına başka bir anlam verme imkânı yoktur. Özel alanı da ilgi­lendirse, kendi karar ve uygulamalarına, dine aykırı diye karşı çıkılmasını asla kabul etmezler. Onların görüşlerine aykırı düşen dinî emir ve uygulamalar ya değiştirilmeli, ya da yürürlükten kaldırılmalıdırlar. Onların saygı duydukları din, kendi anlayışlarına uyan dindir. İslam dini konusunda karar mercii Kur’ân, sünnet ve din bilginleri değil, kendileridir. Yani insanlar, ancak onların mü­saade ettik­leri kadar dindar olabilirler.

Vicdanlara sıkıştırılmak istenen din, İslam dini olunca ona karşı mücadele çok zor olmaktadır. Çünkü İslam’a karşı çık­mak her şeyden önce evrensel değerlere karşı çık­maktır. Zira İslam’ın iste­diği şey­ler, insan tabiatı ve sosyal hayatla, yani bü­tün evrensel de­ğerlerle tam bir uyum içindedir. Çünkü bu din, o değerleri ko­yan Allah’ın di­nidir. Kur’ân’da şöyle buyuru­lur:

“Sen yüzünü dosdoğru bu dine, Allah’ın fıtratına (yaratma kanununa) çevir. O İnsanları ona göre yaratmış­tır. Allah’ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. İşte sağlam din bu dindir. Ama in­sanların çoğu bunu bilmez­ler.” (Rum, 30/30)

Hem Laik Hem Müslüman Olunur mu?

Laiklik devletin özelliğidir, insan laik olamaz, devlet laik olabilir. Kitapta konu ile ilgili ifadeler şöyledir:

“… Laiklik devletin bir özelliği iken onu kendilerine ait bir özellik olarak belirtir ve “Ben lâikim, sen laik değil­sin.” gibi ifadeler kullanırlar. İnsanları da “laik olanlar ve olmayanlar” diye ikiye böler­ler. Bunlar kendi vicdanlarına karşı da rahat değillerdir. Vicdanlarını rahatlat­mak için zaman zaman yaptıklarının doğru olma­dığını söyleyen­ler çıkar. İşte bü­tün hu­zursuz­lukların temelinde bu yanlış anla­yış ve davranış vardır. Bunlarla yapıla­cak en etkili mücadele, bıkmadan doğru­ları anlatmaktır. Çünkü ev­rensel değer­lere karşı mü­cadele ta başından kaybe­dilmiş bir mücadeledir. Eğer o değerlerin samimi savunu­cuları varsa onlar, kısa sü­rede başarıya ulaşırlar…”

 1. Büyük Larousse Ansiklopedisi, Laik maddesi. []
 2. Günay TÜMER, Abdurrahman KÜÇÜK, Dinler Tarihi, Ankara 1993, s. 256. []
 3. Büyük Larousse Ansiklopedisi, Laiklik maddesi, []
 4. Ateizm, tanrıtanımazlık anlamına gelir. Adına ister tabiat, ister Gök Tanrı isterse ne denirse densin, bütün varlıkları yaratan ve evrenin tek hakimi olan Allah’ı inkar mümkün olmadığından tanrıtanımaz, babasını tanımazlık eden kişiye benzer. O, en sıkışık zamanında nasıl babasını ararsa tanrıtanımaz da iyice dara düşünce Allah’a sığınır. Aslında bunlar, her şeyi veren ama kendilerine emir vermeyen bir Allah isterler.

  Bazı kimseler de Allah’a inandıklarını açıkca söyler ve ateizmi redderler. Ama Allah’ın ve peygamberinin emirlerini, kendi anlayışlarına göre sınıflara ayırır, kimini kabul eder kimini de reddederler. Bunların durumu, Kur’anda yer alan Şeytanın durumuna benzer. Şeytanı o hale getiren Allah’ın bir tek emrini beyenmemesidir. Yoksa o Allah’a, ahiret gününe ve inanılması gereken bir çok şeye inanır. Kur’an’da bunu açıkca ifade eden ayetler vardır.

  Ahazâb suresinin 36. âyeti şöyledir:

  “Allah ve Rasulü bir işte hüküm verince inanmış hiçbir erkek ve kadın o işle ilgili davranışlarında ser­best ola­maz.”

  Müslüman, bu ayete uygun davranır.
  []

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
Kategorideki Diğer Fetvalar:
Sıra     Fetvaya ait soru Tarih    Okunma    
1 Demokrasiye inanmak ve benimsemek ve bununla beraber oy kullanmak küfür müdür? 2009.08.21 10839
2 İnsan yaptığı her eyleminden sorumlu olduğuna göre seçimlerde birilerini tercih ettiğimizde bu kişilere vereceğimiz güç ve imkânlarla bu kişilerin zararlı uygulamalarından bize de bir pay çıkmaz mı? 2009.08.21 4645
3 Hem laik hem müslüman olunur mu? Teokrasi konulu yazınızı okudum. İslam’da şeriat diye bir kavram var. Ben anladığım kadarıyla bunu siz diskalifiye ediyorsunuz. Laiklik kiliseye karşı yapılan doğru bir yoldu. Yani Avrupa’nın laikliği İslam’ın ta kendisiydi onlara gelen. Ama Türkiye'deki laikliği Fransız laikliğine benzetirseniz siz İslam’la Hristiyanlığın farkı olmadığını söylemiş olmuyor musunuz? Tek doğru din İslam değil midir? Tekrar sormak gerekirse bir insan hem laik hem müslüman olur mu? 2009.08.21 22032
4 Demokrasi konusundaki bir soruya gayri ciddi ve konuyu ana mecrasından ayırarak vermiş olduğunuz cevaptan dolayı bir müslüman olarak üzüntü duydum. Sizi hakka tabi olan bir ilim adamı gözüyle gördüğüm için bu eleştiriyi yapma ihtiyacı hissettim. 2009.08.21 3374
5 Demokrasi ve laiklik hakkındaki açıklamalarınızı okudum. Anlamadığım bir nokta var: İslam'ın net bir şekilde yönetim şekli yoktur, çağa göre değişiklik arz eder (demokrasi de bunlardan biridir) tarzında bir açıklamada bulunmuşsunuz. Buraya kadar tamam, ama anlamadığım Kur'an-ı Kerim'deki cezai uygulamalar devletler için değil mi? Şimdi zina yapan birisine şahsen ben kalkıp yüz sopa vuramam, bu devlet eliyle olur. Bu kurallar uygulandığı taktirde (sadece cezalar değil tabii ki) zaten devletin yönetim şekli İSLAM olmuş oluyor. Bu durumda oy vereceğimiz partilerin hepsi bu çizginin daima dışında kalıyor. Siz nasıl düşünüyorsunuz? 2009.08.21 4256
6 Peygamberimiz zamanında insanlar Ona biat ediyorlardı. Şu anda peygamberimiz hayatta olmadığına göre biz Müslümanların bu işi peygamber soyundan gelen biriyle mi yapmamız gerekiyor? 2009.08.21 5811
7 Kavim, Millet, Ümmet, Kavmiyetçilik, Milliyetçilik, Üm­metçilik kavramlarının İslam'a göre konumu ve bu kavramların sosyal-siyasî hayatta kullanılabilme hükümleri nelerdir? 2009.08.21 5936
8 "Ne mutlu Türküm diyene", "Bir Türk dünyaya bedeldir" sloganları ile özdeşleşen yürürlükteki dayatmacı milliyetçilik anlayışını İslamî açıdan de­ğerlendirir misiniz? Bu anlamda; mevcut anlayışın etnik kökene dayalı ayrımcılığı tahrik ettiği değerlendirmesine katılıyor musunuz? 2009.08.21 6483
9 Türk, Arap, Boşnak, Kürt vb. etnik kökeni vurgulayan ve bu kö­kenlerden neşet eden "Türk Milliyetçiliği", "Kürt Milliyetçiliği", "İslam İle Bütünleşmiş Türk Milliyetçiliği" tanımlamalarının toplumsal faaliyet­lerde kullanıl­masının İslami meşruiyeti var mıdır? 2009.08.21 3263
10 Misak-ı Milli sınırları içinde yaşayan, ortak paydası İslam olan bü­tün etnik unsurların "Müslüman Türk" olarak ifadelendirilmesini doğru bulu­yor musunuz? Bu tanımlamadan hareket ile "Türkiye Müslüman Türklerin vata­nıdır. Türkiye'de mozaik yoktur, Müslüman Türk vardır." ifadesini İslami açıdan de­ğerlendirir misiniz? 2009.08.21 3489
11 Grup kimliği olarak ön plana çıkan Milli Görüşçü, Nizam-ı Âlem ülkücüsü, Nurcu, Süleymancı gibi tanımlamaları; farklılıkları zen­ginliğe veya taassuba dönüştürme hususunu nasıl değerlendiriyorsu­nuz? Grupların kendine ait kimliklerini kullanmada İslami meşruiyetleri var mıdır? Var ise meşruiyetin sınırları nelerdir? 2009.08.21 3766
12 Çevremizde İslam tarihinden Muaviye ile alakalı değişik yorumlara şahit oluyoruz. Kimileri onu ihanet ve zalimlikle suçlarken kimileri kendisinden Hz. Muaviye şeklinde söz ediyor. Hatta sahabeye karşı durma babında cehennemden yer hazırlama durumuna da sokulabiliyor insanlar. Muaviye olayı acaba günümüz ehl-i sünnet anlayışının itikadı haline mi geldi? 2009.08.20 5946
13 Demokrasiyi iki yönden incelemeliyiz. Birincisi, yöneticilerin iş başına gelme ve gitme şeklini belirleme açısından. İkincisi de hüküm koyma açısından. Birinci şeklin İslami açıdan mahzuru şu anda bilinmemektedir. Ama ikinci unsurda kim neye göre hüküm koyacaktır? Bu İslami açıdan önemlidir. Zira demokraside temel kıstas vahiy değildir. Demokrasi, belli bir kişinin veya zümrenin kendi menfaati ve çıkarı doğrultusunda istediği bir hükmü bir şekilde parlamentonun hükmü gibi ya da çoğunluğun hükmü gibi parlamentoda kabul ettirebilmesi olayıdır. Bu tür hüküm verme olayı eski zamanlarda bir takım cansız varlıklara, kişi ve konseylere veriliyordu. Bu şekilde de toplumları istedikleri gibi ilahları adına yönetiyorlardı. Bu gün ise bu olay daha da kurumsallaşmış, kamufle edilmiş ve halk adına idare ediliyormuş görüntüsü verilmektedir. Türkiye’de ve dünyada parlamentoların nasıl belirlendiğini ve nasıl kararlar aldığını biliyoruz. Hocam fetvanızı bu ikinci açıdan yeniden değerlendirmenizi rica ederim. 2010.02.23 3545
14 Özellikle siyasî faaliyetlerde karşılaşılan; alkış, slogan, ıslık çalma eylemlerinin hükmü nedir? 2010.02.27 4396
15 Zamanın imamına biat etmeden ölenlerin cahiliye ölümü ile öleceklerine dair bir hadis var mıdır? 2010.03.03 9895
16 Ben bir siyasi partide siyaset yapıyorum ve belli başlı günlerde zati âlinizin de bildiği gibi törenlere katılıyoruz. Orada Atatürk’ün önünde topluca saygı duruşunda bulunuyoruz ve daha sonra heykelin önüne teker teker geçip çelenk koyup önünde, belli bir süre ayakta durup, başımızla selam verip tekrar sıramıza geçiyoruz. Benim sorum: Bu yaptığımız doğru mudur? Şirk midir? Zaten bunu yaparken içim rahatsız oluyor ama sizi dinledikten sonra iyice rahatsız oldum. Lütfen bizi aydınlatınız. 2009.12.03 15174
17 Kaddafi bulunmuş ve öldürülmüş. Bu, Kur’an’a göre doğru bir hareket mi? Kaddafi esir alındığına göre, bir fidye karşılığı veya karşılıksız olarak serbest mi bırakılmalıydı yoksa hâkim karşısına mı gelmeliydi? 2011.10.26 6862
18 Kardeş katli mevzuunu pek anlamadım. Allah ne ölçüde öldürmeye izin vermiştir, biraz açar mısınız? Yani Fatih Sultan Mehmet Han yanlış mı yapmıştır? O, kardeşini öldürmeseydi, ihtilâl çıkıp da devlet bölünse ve binlerce kişi ölseydi daha mı iyi olacaktı? Yoksa başka çözümler bulunabilirdi diye mi düşünüyorsunuz? 2011.10.21 19921
19 Taassup nedir? Bu kelime ile ne kastediliyor? 2012.01.17 6209
20 Elime "Din ve Devlet İlişkileri" adlı küçük bir kitabınız geçti. Burada 115. sayfada “Türkiye Cumhuriyetinin bir başka özelliği de insan haklarına saygılı olmasıdır. Anayasa’nın 24. maddesi her vatandaşa vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyeti tanımıştır. 26.maddeyle de düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti verilmiştir.” şeklinde bir ifadeniz var. Ben bunu görünce çok şaşırdım. Sadece ve sadece 28 Şubat süreci ile birlikte Müslümanlara yapılanlar, Kur’an eğitiminin belli bir yaşa kadar yasaklanması, Müslüman kimliğini yansıtanlara siyaset hayatı olsun, toplumsal hayatın içerisinde olsun yapılanlar... Bunları görmüyor olamayacağınıza göre bu ifadeler ne anlama geliyor? İnanın çok üzüldüm bu ifadelerinizi okuyunca. Ben sizi samimi olarak seven birisiyim. Lütfen bu konuda hakkım olan cevabı veriniz. 2012.02.01 3724
21 Ülkemizde bitmek bilmeyen etnik ayrımcılıkların dinimizdeki yeri nedir? 2012.02.23 3857
22 Hocam İslâm’ı Araplaştırmak ne kadar doğrudur? 2012.03.01 5766
23 “Cenab-ı Hak sevdiği yöneticilerin yanına açık sözlü danışmanlar nasip eder, sevmediklerine de dalkavuklar musallat eder.” şeklinde dolaşan ve birçok insanın hadis-i şerif diye bildiği bu metin, hadis midir? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? 2012.06.06 14814
24 Mevcut hukuk sitemi içerisinde yer alan pek çok yasa Kur’an’da yer alan ceza, muamelat, medeni hukuk ve mali hükümlerle açıkça çelişmektedir. Mevcut hukuk sisteminin uygulayıcısı durumunda olan başbakan, bakan, milletvekili, hakim, savcı, asker, polis gibi görevli ve memurlar ile yine bu sistemden hak ve alacakları talep eden avukat, müşavir gibi meslek grupları görevleri gereği kimi yasa koyarken, kimi olayları ve vakıaları bu sisteme arz ederken aynı zamanda gerçekte hakları olmayanı istiyorlar ya da dengi olmayan cezaları uyguluyorlar. Günümüzde mutlak adaleti sağlayacak Kur’anî hükümler işletilemiyor; hiç değilse eksik de yanlış da olsa adaletin bir kısmını sağlamak üzere mevcut kanunları işletmek, halen Kur’an’i ölçülerden fersah fersah uzakta olan yasalar çıkarmak bizi neticeye götürür mü? Bu açıdan baktığımızda bu kişilerin sorumlukları nelerdir? Emir kulu olmak bahane olabilir mi? 2016.01.14 3960