FETVALAR

SORU:

Bir meal-tefsirde Enfâl suresi 9. ayette geçen Allah'ın göndermiş olduğu bin meleğin bizzat kendilerinin savaşa katılmadığını okudum. O ayetin açıklamasında, melek yardımının bilfiil değil de manevi anlamda müminlerin yüreklerine güç katmak anlamında olduğu belirtiliyor. Hocam siz bu konuda ne dersiniz? Melekler gelip bir insan gibi savaşmışlar mı, yoksa mecazi bir anlam mı var?

Tarih: 19 Ağustos 2009

CEVAP:

Konu ile ilgili olarak Allah Teala şöyle buyurmuştur:

“Doğrusu siz Bedir’de düşkün bir du­rumda iken Allah size yardım etmişti. Allah’tan sakının ki şük­redebilesiniz.

O gün sen müminlere şunu diyor­dun: Rabbinizin, indirilmiş üç bin melekle yardım et­mesi size yetmez mi?

Evet, yeter. Eğer sabreder ve sakı­nırsanız onlar da hemen üzerinize gelirlerse Rabbiniz size, nişanlı beş bin melekle yardım eder.

Allah bunu size, sırf bir müjde olsun ve böy­lece kalpleriniz yatışsın diye yapmıştır. Yoksa zafer, ancak güçlü ve Hâkim olan Allah katından olur.” (Al-i imrân3/123-126)

“O gün Rabbin meleklere şunu vah­yedi­yordu: “Ben sizinleyim, haydi inananlara destek olun; ben inkâr edenlerin kalplerine korku salaca­ğım. Haydi, vurun boyunların üstüne! Vurun onların her parmağına.” (Enfal 8/12)

Bu konudaki rivayetler de şöyledir:

Bedir Savaşı’na katılanlardan Ebû Davud el-Mâzinî diyor ki, Bedir’de müşrik erkeklerden bi­rini vurmak için peşine düşmüştüm. Daha kılıcım boynuna inmeden başı yere düştü. Anladım ki, onu bir başkası öldürdü ((Ebû cafer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Tefsîr’ut-Taberî, Beyrut 1412/1992, c: 3, s. 423-424)) .

Bedir Savaşı’nda Ebu Cehil, Abdullah b. Mes’ûd’a şöyle demişti: “Bana öldürücü darbeyi sen mi vurdun yani? Bana bu darbeyi vuran, bütün gayretime rağmen mızrağımın ucu, atının tırnağına yetişmeyen kişi­dir ((Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed el-Ensârî el-Kurtubî, el-Cami’ li Ahkâm’il-Kur’an, Beyrut 1408/1988, c. III, s.125.
)) .”

Kurtubî, yukarıdaki ayetle ilgili ola­rak şunu söylüyor: Düşman karşı­sında direnen ve Allah rızasını gözeten her ordunun yanına melekler gön­derilir ve onlarla birlikte savaşır­lar ((Kurtubî, a.g.e., c.III, s. 125.)) .

Müminlerin gönlüne güç verildiği kesin olduğu gibi meleklerin, kâfirlerin boyunlarına ve parmak uçlarına vurdukları da kesindir. Tefsirlerde geçen rivayetler de bunu desteklemektedir.Etiketler: